ALGEMENE VOORWAARDEN

WINNING WHEELS B.V. – AMSTERDAM, versie september 2017

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Iedere partij welke gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden door Winning Wheels B.V. is gebonden aan onderstaande algemene voorwaarden.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever, Winning Wheels B.V. en/of opdrachtnemer, waaronder begrepen aanbiedingen, offertes, bestellingen, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij ofwel Winning Wheels B.V., goederen en/of diensten van welke aard dan ook (al dan niet met inschakeling van een opdrachtnemer) aan opdrachtgever levert. Ook gelden deze algemene voorwaarden als algemene (inkoop)voorwaarden voor alle opdrachten en overeenkomsten die door Winning Wheels B.V. zijn of worden aangegaan met derde partijen zoals zelfstandig werkende koeriers of andere opdrachtnemers en zoals ook nader is beschreven in artikel 6.
 3. Door een vervoer aan Winning Wheels B.V. toe te vertrouwen, aanvaardt de afzender zonder voorbehoud de algemene voorwaarden. Elk vervoer valt ook onder toepassing van de bepalingen van het AVC- en of het CMR-Verdrag met inachtneming van het hierover gestelde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
 4. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene voorwaarden en andere bepalingen van derden of de opdrachtgever die op de Opdracht van toepassing zouden zijn (verklaard), prevaleren deze Algemene voorwaarden.
 5. De toepasselijkheid van inkoop‑ of andere leverings- en/of betalingsvoorwaarden van de opdrachtnemer of een andere bij de overeenkomst betrokken personen of partijen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en door partijen uitgesloten.
 6. Ingeval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging van Winning Wheels B.V. onderling tegenstrij­dige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voor­waarden.
 7. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.
 8. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Winning Wheels B.V. wenst te verstrekken, dient Winning Wheels B.V. onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan schriftelijk op te hoogte te worden gesteld.
 9. Winning Wheels B.V. heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever.
 10. De opdrachtnemer zoals nader gedefinieerd in deze algemene voorwaarden is gehouden aan alle verplichtingen zoals in deze algemene voorwaarden is bepaald ten aanzien van de koerier en zal deze als opdrachtnemer stipt en volledig nakomen.

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: iedere partij of onderneming welke aan Winning Wheels B.V. opdracht heeft verstrekt en waarmee Winning Wheels B.V. een overeenkomst is aangegaan tot het vervoer van een zending naar de ontvanger. Deze onderneming kan zijn een natuurlijk persoon (eenmanszaak), een samenwerkingsverband (v.o.f. of commanditaire vennootschap), of rechtspersoon welke een onderneming exploiteert.
 2. Charter / Koerier / Vervoerder: degene die zich (namens Winning Wheels B.V.) jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip dan wel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen (hierna verder te noemen “koerier”).
 3. Opdrachtnemer: een natuurlijk persoon (eenmanszaak), een samenwerkingsverband (v.o.f. of commanditaire vennootschap), of rechtspersoon die in het kader van zijn bedrijfsuitoefening opdrachten ten behoeve van Winning Wheels B.V. uitvoert respectievelijk vervult als koerier (zoals hierna beschreven) ten behoeve van de opdrachtgever(s) van Winning Wheels B.V., en verder iedere partij die met Winning Wheels B.V. contracteert c.q. beoogt te contracteren ten behoeve van de klanten en opdrachtgevers van Winning Wheels B.V..
 4. AVC: De Algemene Vervoercondities 2002 zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en bij de rechtbank Rotterdam onder nummer 2/2015.
 5. CMR: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaalvervoer van goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.
 6. Zending: een zaak dan wel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.
 7. Afzender: de contractuele wederpartij (opdrachtgever) van Winning Wheels B.V.
 8. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.
 9. Overmacht: een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.
 10. Transportprijs: het transport wordt uitgevoerd op basis van een berekening, die het aantal te rijden kilometers bepaalt via de snelste route vermenigvuldigt met een kilometerprijs welke overeengekomen is voor het te gebruiken voertuig of een vastgestelde en overeengekomen prijs.
 11. Extra kosten: er wordt bij de berekening – genoemd onder punt 10 – altijd uitgegaan dat extra kosten als tol, veergeld, tunnelkosten, hotelkosten, wachtkosten en extra arbeid of materialen niet zijn inbegrepen als deze kosten niet expliciet zijn inbegrepen.
 12. Rijtijd: indien gereden wordt met een tachograaf, zullen de wettelijke rij- en rusttijden worden nageleefd.

Artikel 3. Wettelijke Vervoersvoorwaarden

 1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken. De AVC zijn gelijktijdig met deze algemene voorwaarden ter hand gesteld ofwel toegezonden aan de opdrachtgever en de opdrachtnemer en door aanvaarding van de opdracht met Winning Wheels B.V. hebben opdrachtgever en opdrachtnemer tevens de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de AVC aanvaardt.
 2. Het CMR is niet van toepassing bij verhuizingen.
 3. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de AVC en/of CMR, prevaleren deze algemene voorwaarden tenzij dit voor de betreffende bepalingen wettelijk niet is toegestaan; in dat geval prevaleert het gestelde in de AVC en/of CMR.
 4. Op grensoverschrijdende diensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.

 

Artikel 4. Verplichtingen van de charter / koerier / opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer respectievelijk de koerier verplicht zich de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.
 2. Indien Winning Wheels B.V. jegens de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen en te beëindigen.
 3. Indien de opdrachtnemer respectievelijk de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft Winning Wheels B.V. het recht de overeenkomst met de opdrachtnemer onmiddellijk op te zeggen en te beëindigen zonder dat opdrachtnemer aanspraak kan maken op enige vergoeding of schadeloosstelling en onverminderd de overige rechten van Winning Wheels B.V. ingevolge de algemene voorwaarden en de overeenkomst.
 4. Waar sprake is van een tijd of tijdstip wordt deze geacht een “wenstijd” te zijn en is dit geen fatale termijn in de zin van de wet. De koerier verplicht zich de zending waar mogelijk op het overeengekomen tijdstip, dan wel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.
 5. Vertragingen welke veroorzaakt zijn of worden door omstandigheden welke buiten de beinvloedingssfeer zijn van de koerier zullen nimmer tot verrekening of opzegging kunnen leiden en worden als overmacht beschouwd. Hieronder worden verstaan doch niet uitsluitend, onverwachte verkeersopstoppingen en/of aanwijzingen van overheidsdienaars, politie of andere hulpverleners.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid van Winning Wheels B.V.

 1. De aansprakelijkheid van Winning Wheels B.V. is steeds beperkt tot de dekking voorzien in haar AVC-, en CMR verzekeringspolis of tot de aansprakelijkheid voorzien in het AVC,- en CMR-Verdrag, al naargelang welke van beide het laagst is: Winning Wheels B.V. kan nooit voor een hoger bedrag aangesproken worden. Onverminderd het in de voorgaande zin gestelde kan eventuele aansprakelijkheid van Winning Wheels B.V. in alle gevallen nooit meer bedragen dan het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Winning Wheels B.V. voor het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 2. Winning Wheels B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen of opdrachtnemers en/of medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
 3. De contractuele aansprakelijkheid van Winning Wheels B.V. en de aansprakelijkheid uit ander hoofde, is jegens de opdrachtnemer in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het gefactureerde bedrag dat Winning Wheels B.V. voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever.
 4. Schade en/of vermissing; indien bij het afleveren van de goederen geen staat van vermissing en/of schade is opgesteld tussen Winning Wheels B.V. en de afzender, kan Winning Wheels B.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing en/of schade aan deze goederen.
 5. Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar; indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending te vergoeden tot maximaal € 450,00 per zending.
 6. Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco: indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, ten gevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
  1. voor de schade aan de zending zelve maximaal € 450,00 per zending;
  2. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.
 7. Winning Wheels B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen of opdrachtnemers en/of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van het niet of niet tijdig nakomen van de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Winning Wheels B.V. en de door Winning Wheels B.V. in het kader van de opdracht ingeschakelde hulppersonen, medewerkers en opdrachtnemers voor alle in dit artikellid bedoelde schade.
 8. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en Winning Wheels B.V. door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Winning Wheels B.V. zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 9. Winning Wheels B.V. kan in elk geval – doch daartoe niet beperkt – niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  1. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.
  2. Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
  3. Situaties van overmacht.
 10. De aansprakelijkheid van Winning Wheels B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever Winning Wheels B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Winning Wheels B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Winning Wheels B.V. in staat stelt adequaat te reageren.
 11. Winning Wheels B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door Winning Wheels B.V. behoudens voor zover dit anders is overeengekomen in deze algemene voorwaarden.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Winning Wheels B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Winning Wheels B.V. vervalt door het enkele verloop van drie (3) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 6. Hulppersonen en opdrachtnemer(s)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door Winning Wheels B.V. voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde opdrachtnemers, hulppersonen of ondergeschikten, alsmede personen van wiens diensten Winning Wheels B.V. ter uitvoering van de overeenkomst op andere wijze gebruik maakt.
 2. Winning Wheels B.V. en de door haar ingeschakelde opdrachtnemer(s) zijn nadrukkelijk overeengekomen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, noch van enige gezagsverhouding en opdrachtnemer (als koerier) de werkzaamheden ingevolge de overeenkomst voor eigen rekening en risico in het kader van diens eigen onderneming zal uitvoeren, doch waarbij deze de contractuele verplichtingen zoals worden aangegaan tussen Winning Wheels B.V. en de opdrachtgever in haar onderlinge verhoudingen met Winning Wheels B.V. in volle omvang aanvaardt en daarna zorgvuldig zal handelen.
 3. Winning Wheels B.V. en opdrachtnemer zijn nadrukkelijk overeengekomen uitsluitend met elkaar te zullen contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7: 400 e.v. BW en partijen beogen nadrukkelijk niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7: 610 e.v. BW. Ook wensen partijen nadrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst te voorkomen.
 4. Opdrachtnemer accepteert de opdracht van Winning Wheels B.V. en aanvaardt daarmee de volledige verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
 5. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in echter rekening houdend met de gemaakte afspraken met de opdrachtgever van Winning Wheels B.V.. zoals ook beschreven in deze algemene voorwaarden. Ook vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Winning Wheels B.V. plaats zodat deze optimaal zal verlopen, rekening houdend met de afspraken in deze algemene voorwaarden.
 6. Winning Wheels B.V. verklaart zich er nadrukkelijk mee akkoord dat opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden kan verrichten.
 7. De tussen Winning Wheels B.V. en de opdrachtnemer als koerier tot stand komende opdracht tot het vervoer van de zending betreft een resultaatverbintenis hetgeen betekent dat de opdrachtnemer als vervoerder in beginsel aansprakelijk is indien de in ontvangst genomen goederen niet, niet in dezelfde staat of niet binnen het afgesproken tijdstip worden afgeleverd.
 8. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Winning Wheels B.V. Winning Wheels B.V. kan wel aanwijzigingen of instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht betreffende de zending en opdrachtnemer dient zich te houden aan de daartoe gemaakte afspraken zoals tussen Winning Wheels B.V. en de opdrachtgever zijn gemaakt betreffende het vervoer van de zending voor zover het het resultaat van de opdracht betreft.
 9. Tijdens de uitvoering van de vervoersopdrachten ten behoeve van Winning Wheels B.V. dient opdrachtnemer voor eigen rekening te beschikken over minimaal een verzekering die de aansprakelijkheid dekt van de vervoerder in geval van schade aan de vervoerde lading (vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering).
 10. De opdrachtnemer draagt voor eigen rekening zorg voor de brandstof van diens vervoersmiddel. Vervoerder verricht het vervoer met een vervoermiddel waarvan in ieder geval het economisch eigendom behoort tot zijn vermogen of vervoermiddel die tegen een marktconforme prijs wordt gehuurd, waaronder lease wordt begrepen, exclusief brandstof.
 11. Opdrachtnemer dient te beschikken over een (geldig) BTW nummer en ingeschreven te staan in het Handelsregister.
 12. Indien het vooraf overeengekomen resultaat van de opdracht door opdrachtnemer of de door opdrachtnemer ingeschakelde vervanger (indien opdrachtnemer verhinderd is), niet kan worden gerealiseerd zal opdrachtnemer dit onverwijld telefonisch melden aan Winning Wheels B.V., zodat in overleg kan worden besproken of en hoe alsnog het beoogde resultaat kan worden bereikt. Opdrachtnemer blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de inzet en inschakeling van eventuele vervangers en draagt er zorg voor dat deze tevens voldoen aan de afspraken zoals tussen opdrachtnemer en Winning Wheels B.V. van kracht zijn.
 13. Tussen Winning Wheels B.V. en opdrachtnemer zijn eveneens de Algemene Vervoerscondities (AVC) van toepassing. Op het grensoverschrijdende vervoer is het CMR-bepalingen van toepassing, zoals neergelegd in het CMR verdrag, met aanvullend boven aangehaalde AVC 2002.
 14. Voor zover sprake is van beroepsgoederenvervoer over de weg verricht opdrachtnemer het vervoer uitsluitend gedurende de tijd dat hij in het bezit is van een communautaire vergunning zoals bedoeld in de wet wegvervoer goederen (Wwg).
 15. Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de afdracht van verschuldigde belastingen en premies van welke aard dan ook in verband met deze overeenkomst. Mocht Winning Wheels B.V. op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke danwel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere (na)heffingsaanslagen omzetbelasting, loonbelasting en/of verschuldigde (pensioen)premies in verband met deze overeenkomst, dan vrijwaart opdrachtnemer Winning Wheels B.V. voor eventuele aanspraken terzake van de verschuldigde omzetbelasting, loonheffing, de verschuldigde premies volksverzekeringen en het werknemersdeel van de verschuldigde pensioenpremie en zal daartoe Winning Wheels B.V. volledig schadeloos stellen, een en ander voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 16. Opdrachtnemer is jegens Winning Wheels B.V. aansprakelijk voor alle schade die de opdrachtnemer bij de uitvoering van deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende opdracht(en) toebrengt aan de opdrachtgever of aan Winning Wheels B.V., wanneer deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is eveneens aansprakelijk voor alle schade van opdrachtgever en/of Winning Wheels B.V. die het gevolg is van het feit dat de overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen.
 17. Winning Wheels B.V. en opdrachtnemer willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat opdrachtnemer de werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. Winning Wheels B.V. mag redelijkerwijs aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als hij, in aanvulling op deze overeenkomst vastlegt:
 • de inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel;
 • het BTW-nummer van Opdrachtnemer;
 • en in ieder geval afspraken heeft gemaakt over aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Derde, een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Opdrachtnemer niet onredelijk beperkt in het verwerven of uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers, het risico van non-betaling door de opdrachtgever.

Het bewijsvermoeden van de voorgaande alinea is niet van toepassing indien Opdrachtnemer hoofdzakelijk werkzaam is voor Winning Wheels B.V. op basis van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.

 

Artikel 7. Vertraging

 1. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd. Reeds voor deze zending voldane vergoeding dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien een opdrachtnemer de vergoeding reeds heeft ontvangen is deze verplicht deze onverwijld aan Winning Wheels B.V. te restitueren, zonder dat enig recht op verrekening of compensatie bestaat.
 2. Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier (respectievelijk de opdrachtnemer jegens Winning Wheels B.V.) gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht.
 3. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier (respectievelijk de opdrachtnemer jegens Winning Wheels B.V.), behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 450,00 per zending.
 4. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de opdrachtgever (afzender) en/of geadresseerde.
 5. De in de voorgaande leden opgenomen verplichtingen tot schadevergoeding gelden evenzo voor de opdrachtnemer jegens Winning Wheels B.V. ingeval Winning Wheels B.V. door de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 8. Verzekering

 1. Aanvullende verzekering: Winning Wheels B.V. kan op aanvraag van de afzender een aanvullende “alle risico’s”-verzekering aanbieden die ten laatste op het ogenblik van de bestelling van een vervoer dient aangevraagd te worden, en deze aanvullende verzekering treedt eerst in werking na betaling van de verschuldigde premie.
 2. Eigen verzekering: indien de afzender zelf een goederenverzekering afsluit, dan dient deze een clausule van afstand van regres ten laste van Winning Wheels B.V. te bevatten.

Artikel 9. De vrachtbrief

 1. De afzender is verplicht bij de ter beschikkingstelling van zaken aan de koerier een vrachtbrief te overhandigen waarin vermeld staat dat de Algemene Vervoercondities (AVC) op de gesloten vervoerovereenkomst van toepassing is. Bij het ontbreken van een vrachtbrief , zal de koerier een standaard vrachtbrief conform Regeling Wegvervoer Goederen – CEND/HDJZ-2009/397 sector S&W gebruiken.
 2. De afzender is verplicht de vrachtbrief volgens de daarop voorkomende aanwijzingen volledig en naar waarheid in te vullen en hij staat op het ogenblik van de ter beschikkingstelling van de zaken in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.
 3. De koerier is verplicht zich als vervoerder op de hem door de afzender aangeboden vrachtbrief duidelijk kenbaar te maken (Naam en Kenteken) en dit te ondertekenen en aan de afzender af te geven.
 4. De afzender is verplicht de vrachtbrief te ondertekenen. De ondertekening kan worden gedrukt of door een stempel dan wel enig ander kenmerk van oorsprong worden vervangen.
 5. De ontvanger is verplicht de vrachtbrief te tekenen voor ontvangst. Eventuele schades dienen op de vrachtbrief gemeld te worden.
 6. Indien de ontvanger niet aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zal de koerier de goederen – in overleg met de afzender – neerzetten op een overeengekomen locatie. Deze handeling wordt geacht gelijk te zijn aan een getekende ontvangst.
 7. De vrachtbrief kan ook in de vorm van electronische berichten worden opgemaakt overeenkomstig het tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van beveiliging alsmede overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen wijze van verzenden, opslaan en registreren.

Artikel 10. Internationale Documenten

 1. De afzender vult alle documenten in en verstrekt alle inlichtingen nodig voor het goede verloop van het vervoer. Hij staat in voor de overeenstemming, de juistheid en de leesbaarheid van deze documenten. Alleen de afzender is verantwoordelijk tegenover de bevoegde autoriteiten en Winning Wheels B.V. wordt gevrijwaard door de afzender voor iedere aansprakelijkheid voor fouten dienaangaande.
 2. Voor internationaal vervoer wordt de afzender in het bijzonder gewezen op de vereiste van de nodige douaneformaliteiten. De afzender is als enige verantwoordelijk voor het invullen van de documenten en voor het nakomen van de douaneformaliteiten en Winning Wheels B.V wordt gevrijwaard door de afzender voor iedere aansprakelijkheid voor fouten dienaangaande.
 3. Een verplicht document is de CMR. De CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land. De CMR is ook geldig bij een binnenlands transport als onderdeel van een internationaal transport. De CMR is dwingend recht (art. 41 CMR), er mag niet door partijen vanaf worden geweken.
 4. De afzender zal Winning Wheels B.V. schadeloosstelling voor alle kosten welke het gevolg zijn van inbreuken op de voorgaande leden.

Artikel 11.  Prijzen Winning Wheels B.V., betalingen en reclames etc.

 1. De door Winning Wheels B.V. gehanteerde prijslijst maakt volledig deel uit van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden en is bindend voor de opdrachtgever. De prijslijst kan door Winning Wheels B.V. tussentijds gewijzigd worden en opdrachtgever is gebonden aan deze gewijzigde prijslijst.
 2. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum waarover opdrachtgever reclameert aan Winning Wheels B.V. te worden kenbaar gemaakt.
 3. Reclames als in het vorige lid bedoeld, schorten de betalings­verplichtingen van opdrachtgever niet op. Reeds betaalde facturen kunnen nimmer onderwerp van reclames of andere discussies vormen en worden geacht door opdrachtgever volledig te zijn geaccordeerd; opdrachtgever ziet af van alle rechten op reclame dienaangaande.
 4. Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van Winning Wheels B.V. steeds uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op het door Winning Wheels B.V. aangegeven rekeningnummer, zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op aftrek, korting, compensatie of schuldverrekening uit welke hoofde dan ook. De mogelijkheid hiertoe is nadrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd alsmede een contractuele verhoging van 1% van het in rekening gebrachte bedrag per maand. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Winning Wheels B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Alle met de incasso verband houdende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van €.40,00.
 6. Winning Wheels B.V. heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van Winning Wheels B.V. aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.
 7. Elke betaling die Winning Wheels B.V. ontvangt van de afzender wordt naar eigen inzicht afgeboekt op openstaande facturen. Deze verrekening gebeurt ook indien de betaling melding maakt van een ander factuurnummer.
 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaam­stelling van de factuur.
 9. Winning Wheels B.V. is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Winning Wheels B.V. kan tevens weigeren goederen af te leveren tot volledige betaling van alle aan haar verschuldigde gelden heeft plaatsgevonden (retentierecht).

Artikel 12. Offertes en bestellingen

 1. Winning Wheels B.V. is alleen gebonden aan haar offertes indien zij door haar werden ondertekend en indien zij tijdig door de afzender aanvaard werden en aan Winning Wheels B.V. werden teruggezonden. Onder tijdig wordt verstaan een periode van 7 dagen na dagtekening van de uitgaande offerte. Winning Wheels B.V. is alleen gebonden door bestellingen indien deze door haar ondertekend werden. Indien duidelijk is aangegeven dat het een “concept” is, moet het geheel als zodanig worden beschouwd
 2. Een offerte van Winning Wheels B.V. is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes zijn één maand geldig, gerekend vanaf de datum van de offerte.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan Winning Wheels B.V. is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Winning Wheels B.V. is verstrekt. Winning Wheels B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de op­drachtgever.
 4. De overeenkomst met Winning Wheels B.V. komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door Winning Wheels B.V. uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd – hetgeen ook per e-mail kan plaatsvinden – en Winning Wheels B.V. toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Winning Wheels B.V. eerst nadat deze schriftelijk door Winning Wheels B.V. zijn bevestigd.
 5. Offertes en/of bestellingen welke per e-mail zijn gedaan vanaf het email adres info@winningwheels.nl worden geacht door de opdrachtgever akkoord te zijn bevonden indien deze dat per e-mail bevestigt, of op een andere wijze – bijvoorbeeld telefonisch – diens akkoord heeft gegeven.

Artikel 13.  Verpakking

 1. De verpakking van de goederen wordt uitgevoerd door de afzender, en onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Winning Wheels B.V. is nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor de wijze waarop de verpakking van de zending of goederen heeft plaatsgevonden en sluit iedere aansprakelijkheid betreffende beschadigingen van de zending als gevolg van onzorgvuldige of niet volledige verpakking uit.
 2. De afzender zal de goederen beschermen tegen alle risico’s van het vervoer, onder meer rekening houdend met de aard van de inhoud, de bestemming en de handelingen eigen aan het vervoer.
 3. De afzender zal er in het bijzonder over waken dat de inhoud of een deel ervan niet kan weggenomen worden zonder de verpakking te beschadigen.
 4. De afzender zal aan Winning Wheels B.V. homogene zendingen toevertrouwen. Hij zal vermijden meerdere met tape samengekleefde of met touw samengebonden pakjes aan Winning Wheels B.V. toe te vertrouwen.
 5. Winning Wheels B.V. houdt zich het recht voor goederen te weigeren die niet voldoen aan de onder de voorgaande punten vermelde vereisten.

Artikel 14. Vervoerstermijnen

 1. De opgegeven vervoerstermijnen zijn niet bindend en kunnen nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Winning Wheels B.V. spant zich in om zich te houden aan normale vervoerstermijnen en beschouwd een genoemde tijd uitsluitend als “wenstijd”. Er is hierbij nimmer sprake van een resultaatverplichting doch uitsluitend een inspanningsverplichting.
 2. Winning Wheels B.V. kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks of niet rechtstreeks ontstaat door een late levering, als de oorzaak van de vertraging buiten de beinvloedingssfeer van Winning Wheels B.V. is.

Artikel 15. Klachten

 1. Klachten m.b.t. zichtbare schade en zichtbare verliezen aan goederen die door Winning Wheels B.V. worden vervoerd, dienen bij aflevering van de goederen op de vrachtbrief of het vervoersdocument gemeld te worden: indien dit niet is gebeurd, kan de klacht niet meer in behandeling genomen worden.
 2. Klachten m.b.t. onzichtbare gebreken en onzichtbare verliezen aan goederen die door Winning Wheels B.V. werden vervoerd, dienen binnen 2 werkdagen na aflevering van de goederen schriftelijk aan Winning Wheels B.V. meegedeeld te worden: indien dit niet gebeurde kan de klacht niet meer in behandeling genomen worden.
 3. In elk geval dienen de beschadigde goederen door de afzender ter beschikking van Winning Wheels B.V. gehouden te worden met het oog op de vaststelling van de schade, bij gebreke waaraan de klacht niet meer aanvaard zal worden.
 4. Klachten i.v.m. de facturatie dienen binnen 8 werkdagen na factuurdatum schriftelijk meegedeeld te worden aan Winning Wheels B.V., rekening houdend met het gestelde in artikel 11 lid 2 en 3. Indien dit niet geschiedt, zal de klacht niet meer in behandeling worden genomen.

Artikel 16.  Rembours

 1. Bij het uitvoeren van vervoer onder rembours zorgt Winning Wheels B.V. enkel voor het afleveren van de goederen tegen ontvangst van de op het vervoersdocument vermelde documenten of gelden: Winning Wheels B.V. is niet verplicht cheques, wissels, of andere waarde documenten of goederen in ontvangst te nemen.
 2. De voor rekening van de afzender ontvangen gelden worden – op de eerst mogelijke gelegenheid – naar de rekening van de afzender overgemaakt, behoudens andersluidende overeenkomst.

Artikel 17. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en Winning Wheels B.V. is het Nederlands recht van toepassing, evenals het AVC en het CMR-verdrag dat van toepassing is voor alle transporten.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en Winning Wheels B.V. waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rech­ter in het arrondissement waar Winning Wheels B.V. zijn woonplaats heeft. Partijen hebben tevens de mogelijkheid om hun geschil door middel van Mediation te beslechten waartoe in dat geval met beider instemming een MfN geregistreerde mediator zal worden aangezocht.
 3. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elke geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

OFFERTE ONTVANGEN?

Wilt u de huidige tarieven van Winning Wheels ontvangen voor uw verzending naar binnen- of buitenland? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte bij ons aan voor onze koeriersdiensten en verzendingen.