Winning Wheels wordt donateur van Stichting Natuur en Milieu

Een koeriersdienst wordt meestal ingeschakeld voor ‘last minute’ opdrachten die met spoed bij uw klant moeten worden afgeleverd. Deze extra ritten dragen bij aan het vergroten van CO2 uitstoot en beïnvloeden daarmee het milieu op een ongunstige manier. Het terugdringen van CO2 verdraagt zich slecht met onze wensen op het gebied van economische groei. Omdat Winning Wheels zich hiervan bewust is, is het besluit genomen om donateur te worden van de Stichting Natuur en Milieu. Als onafhankelijke organisatie houdt Stichting Natuur en Milieu (NATUUR EN MILIEU) zich ten aanzien van de CO2 uitstoot, bezig met CO2 reductie door het steunen van initiatieven rondom het ontwikkelen van alternatieven als biobrandstoffen, schonere motoren en hybride voertuigen en het efficiënter omgaan met logistiek.

Voor een mooie en gezonde wereld

NATUUR EN MILIEU werkt verder met hart en ziel aan een mooi landschap, een rijke natuur en een gezond milieu. Als onafhankelijke organisatie pleiten ze bij overheden, bedrijven en de politiek voor duurzame oplossingen voor natuur- en milieuproblemen. Ze geven oplossingen en sluiten partnerschappen. Als het nodig is, voeren ze actie. Zo maakt NATUUR EN MILIEU zich hard voor een gezond evenwicht tussen milieu en economie. Natuur en Milieu wil het belang dat mensen aan milieu en natuur hechten zichtbaar maken. Daarom zoekt NATUUR EN MILIEU met acties en campagnes de publiciteit en laten ze hun stem horen in het maatschappelijk debat. Want hoe groter de bijval, hoe beter het lukt om de politiek en het bedrijfsleven in beweging te krijgen.

Doelen

Het werkterrein van NATUUR EN MILIEU is breed. In 2006 voert NATUUR EN MILIEU campagne tegen klimaatverandering, voor verbetering van de luchtkwaliteit en tegen het volbouwen van Nederland. Andere doelen voor de komende jaren zijn:

  • rijkere natuur;
  • betere verbinding van natuurgebieden;
  • voldoende groen voor iedereen;
  • meer stilte, duisternis en openheid;
  • gezonde en veilige leefomgeving;
  • veilige productiemethoden en veilige producten;
  • beperken van het gebruik van grondstoffen door de industrie.

Samenwerking NATUUR EN MILIEU

NATUUR EN MILIEU werkt nauw samen met andere natuur- en milieuorganisaties in binnen- en buitenland. Er worden coalities gesloten en partnerschappen met andere belangenorganisaties en met bedrijven. Ook overheden zien Natuur en Milieu als een betrouwbare partner. Een speciale band bestaat er tussen NATUUR EN MILIEU en de 12 provinciale Milieufederaties. De Milieufederaties richten zich met name op natuur- en milieukwesties in de provincies en gemeenten, terwijl NATUUR EN MILIEU zich vooral richt op de landelijke en internationale aanpak. Gezamenlijk kunnen ze de natuur- en milieuproblematiek die zich veelal lokaal manifesteert op (inter)nationaal niveau aanpakken.